Voorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen enerzijds Raaklijn N.V., 

Sint-Jakobsstraat 7
8000 Brugge
BE 415.672.714
en anderzijds 

de koper die de artikelen bestelt. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten op de website www.raaklijn.be

Artikel 1 - Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name degene die gelden voor de verkoop in de winkel. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van huidige voorwaarden.

Voordat de overeenkomst op de website wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant electronisch beschikbaar gesteld. De klant dient deze expliciet goed te keuren vooraleer hij kan overgaan tot de aankoop van de goederen.

De overeenkomst is pas definitief wanneer de klant een mail ontvangt met de bevestiging van een geslaagde betaling.  

Artikel 2 - De goederen

De boeken op onze website worden automatisch ingelezen. Ook boeken die niet meer verkrijgbaar zijn worden getoond - met de vermelding dat ze niet of tijdelijk niet verkrijgbaar zijn - zodat u op de hoogte bent. 

Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten sluipen. Wij kunnen daarvoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld, wel corrigeren wij die van zodra we ervan op de hoogte zijn. 

De prijzen die vermeld worden zijn altijd BTW inclusief maar zonder eventuele verzendingskosten.

De promotieprijzen gelden tot de aangegeven datum. Bestellingen dienen vóór het einde van die datum te zijn ontvangen.

Artikel 3 - De levering

Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zo lang de voorraad strekt. Levering geschiedt normaal binnen 2 weken, doch uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de bestelling. 

Indien het product onmogelijk geleverd kan worden wordt de overeenkomst ontbonden. Raaklijn verwittigt dan de klant voor het verstrijken van de leveringstermijn voor zover de bestelling plaats heeft binnen de geldigheidstermijn van het aanbod. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

Artikel 4 - De bestelling/betaling

De boeken kunnen besteld worden en afgehaald in de winkel. In dat geval betaalt u in de winkel. De boeken worden op uw klantenkaart geschreven.

De boeken kunnen ook besteld én online betaald worden via Paypal. In dat geval sturen wij de boeken naar het leveringsadres dat u opgeeft. Bij een bedrag hoger dan 30€ zijn de verzendingskosten in België gratis.  

Artikel 5 - Terugzenden

De koper heeft gedurende 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, het recht om de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet. Voor audio-opnames waarvan u de verzegeling verbroken heeft, beschikt u niet over een bedenktermijn.

De koper is dan verplicht de goederen - indien redelijkerwijze mogelijk - in de oorspronkelijke verpakking en op eigen kosten terug te zenden binnen de termijn van 7 dagen.

Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Raaklijn NV dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van Raaklijn NV beperkt tot de omruiling van de boeken.

Artikel 6 - Geschillen

In geval van geschillen is de Belgische wet van toepassing. Behoudens andersluidende wetsbepalingen zijn de Vrederechter te Brugge dan wel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd kennis te nemen van geschillen.